Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych (rozbiórce)

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych (rozbiórce)


Wymagane dokumenty:
1) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na które jest wymagane pozwolenie, inwestor jest obowiązany zawiadomić Starostwo oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, dołączając na piśmie oświadczenia
- kierownika budowy, stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania daną budową,
- inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego.
2) zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych / rozbiórki winno zawierać:
- imię i nazwisko (nazwa przedsiębiorstwa i jego siedziba), adres zamieszkania,
- datę, numer i treść decyzji - pozwolenia na budowę / rozbiórkę oraz termin rozpoczęcia robót,
- wystąpienie o wydanie dziennika budowy / rozbiórki.

Opłaty:
1) opłata skarbowa od legalizacji dziennika budowy - 19 zł -  (Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Zwalnia się z opłaty skarbowej (na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz.U. Nr 225,poz. 1635 z późn. zm.).

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa – pokój nr 20.

Termin załatwienia sprawy:
Starostwo wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektoniczno – Budowlany Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 30,
 tel.: (0 29) 71-70-751.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Makowskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Informacje dodatkowe:
Inwestor, składając zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych lub wznowienia robót budowlanych, występuje do Starostwa o wydanie dziennika budowy.

Podstawa prawna:
- art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami,
- § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Nr 953 z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawłowski Jerzy
(2004-11-17 11:35:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pawłowski Jerzy
(2012-01-30 09:28:07)