Zadania Wydziału Architektury i Budownictwa

Funkcję Dyrektora Wydziału Architektoniczno – Budowlanego sprawuje –  Jakub Wyrzykowski

Telefon:

Tel.: (0 29)  71-70-751,  ul. Mickiewicza 30


Wydział Architektoniczno - Budowlany nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.
 

Do zakresu działania Wydziału Architektoniczno – Budowlanego należy realizacja zadań Starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz innych obowiązujących przepisów. Do podstawowych obowiązków wydziału należy :

1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:

a) zgodność zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno budowlanymi,

d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

e) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

 

2) wydawanie decyzji w sprawach określonych ustawą prawo budowlane, w tym:

a) udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

b) nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,

c) zatwierdzenie projektu budowlanego,

d) udzielanie pozwolenia na budowę i rozbiórkę obiektu budowlanego,

e) zmiana pozwolenia na budowę,

f) przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby ,

g) odmowa zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę,

h) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

i) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

j) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,

k) zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywanie robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót objętych obowiązkiem zgłoszenia,

l) zwolnienie z obowiązku powołania kierownika budowy i nadzorowania robót oraz prowadzenia dziennika budowy bądź rozbiórki i umieszczenia tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

m) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów podlegających zgłoszeniu,

n) wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu,

o) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości,

p) przyjmowanie zgłoszeń zmian przeznaczenia sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

q) wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym:

- wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz nadawanie rygoru natychmiastowej wykonalności,

- skreślony,

- wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę drogi oraz przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.

 

3) prowadzenie innych spraw określonych ustawą prawo budowlane, w tym:

a) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

b) przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,

c) sprawdzenie kompletności projektu budowlanego oraz nakładanie usunięcia nie prawidłowości występujących w projekcie budowlanym,

d) wydawanie dziennika budowy,

e) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę oraz archiwizowanie dokumentacji budowlanych,

f) przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę), innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,

g) przesyłanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy właściwemu organowi gminy,

h) uczestnictwo (na wezwanie organów nadzoru budowlanego), w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnienie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,

i) uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych oraz obiektów i robót, dla których organem I instancji jest Wojewoda w zakresie :

 

- linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony

dróg, ulic, placów innych miejsc publicznych,

- przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

4) zadania administracji architektoniczno-budowlanej wynikające z innych przepisów:

a) wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu,

b) skreślony,

c) poświadczenie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatków od towarów i usług,

d) przygotowanie pozwoleń na budowę składowisk opadów oraz określenie w nich wymagań zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, ochronę środowiska oraz ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich,

e) przyjmowanie zawiadomień o przystąpieniu do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu makowskiego oraz gromadzenie kopii uchwalonych studiów i planów,

f) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,

g) opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu makowskiego

h) uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu w zakresie zadań samorządowych,

i) uzgadnianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań samorządu powiatowego w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które utraciły ważność,

j) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu działania zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej,

k) przesyłanie informacji z zakresu działania wydziału do organów podatkowych właściwych w sprawach podatku do nieruchomości.

 

Szczegółowa struktura Wydziału

a) Dyrektor,

b) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. wydawania pozwoleń i przyjmowania zgłoszeń wykonania robót budowlanych.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawłowski Jerzy
(2003-05-28 08:41:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Rzęzawa Piotr
(2021-09-21 11:09:31)