Wydanie zaświadczenia poświadczające wielkość procentowego udziału w infrastrukturze

Wydanie zaświadczenia poświadczające wielkość procentowego udziału w infrastrukturze towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu


Wymagane dokumenty:
Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć:
1. Oświadczenie, na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, w którym zamieszcza się:
1) nazwę, lub imię i nazwisko oraz adres inwestora,
2) nazwę i miejsce lokalizacji obiektu,
3) procentowy udział infrastruktury towarzyszącej służącej budownictwu mieszkaniowemu,
4) datę i podpis.
2. Kserokopię pozwolenia na budowę.

Opłaty:
Zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie Ustawy z dnia16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa pok. nr 20.

Termin załatwienia sprawy:
W terminie siedmiu dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektoniczno – Budowlany Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 30,
 tel.: (0 29) 71-70-751

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Makowskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
- art. 217 § 1, § 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071),
- § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1999 r w sprawie szczegółowego zakresu, trybu oraz sposobu ustalania różnicy podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług (Dz.U. z 1999 r Nr 109 poz. 1250).

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawłowski Jerzy
(2003-09-15 12:50:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pawłowski Jerzy
(2012-01-30 09:19:12)