Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu

Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać: nazwisko i adres wnioskodawcy, nazwę organu mającego wydać zaświadczenie, nr lokalu i adres budynku, w którym znajduje się samodzielny lokal mieszkalny / inny niż mieszkalny, datę i podpis wnioskodawcy.
2. Do wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu należy dołączyć:
- inwentaryzację uproszczoną lokalu z opisem, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, z której wynika, że lokal spełnia wymogi samodzielnego lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na stały pobyt ludzi lub lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne,
- szkic sytuacyjny, ukazujący położenie obiektu w terenie.

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr. 225 poz.1635 ze zm.):
- opłata skarbowa od zaświadczenia - 17 zł.
Zwalnia się z opłaty skarbowej wydawanie zaświadczeń w sprawach budownictwa mieszkaniowego, a także dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa, pok. nr 20.

Termin załatwienia sprawy:
W terminie siedmiu dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektoniczno - Budowlany Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 30,
 tel.: (0 29) 71-70-751.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
- art. 217 § 1, § 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071),
- art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 80, poz. 903).
Wytworzył:
Udostępnił:
Pawłowski Jerzy
(2003-09-15 12:48:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pawłowski Jerzy
(2012-01-30 09:16:58)