Zgłoszenie o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego

Zgłoszenie o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego


Wymagane dokumenty:
1) zgłaszamy rozbiórkę:
- budynków i budowli - nie będących obiektami zabytkowymi - o wysokości poniżej 8m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,
- obiektów i urządzeń budowlanych, na których nie jest wymagane pozwolenie na budowę - jeżeli nie podlegają ochronie jako dobra kultury,
2) zgłoszenie o rozbiórce obiektu budowlanego winno zawierać:
- imię i nazwisko (nazwa przedsiębiorstwa i jego siedziba), adres zamieszkania,
- wysokość, kubaturę, powierzchnię użytkową, wyposażenie, ilość izb, określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania rozbiórki oraz termin jej rozpoczęcia.
Do zgłoszenia należy dołączyć dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki (zdjęcia), a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, Starosta nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

Opłaty:
- od zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego nie pobiera się opłat

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa - pokój nr 20.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektoniczno – Budowlany Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 30,
 tel.: (0 29) 71-70-751.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji (sprzeciwu) przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Makowskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Informacje dodatkowe:
1) Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta nie wniesie sprzeciwu.
2) Starosta może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, jeżeli rozbiórka tych obiektów:
- może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką,
3) rozbiórka obiektu z pokryciem azbestowo-cementowym powinna być przeprowadzona zgodnie z opublikowaną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14-08-1998r. (Dz. U. Nr 138, poz. 895) w sprawie wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest procedurą usuwania wyrobów zawierających azbest oraz z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Podstawa prawna:
Art. 31 i 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późń. zm.).

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawłowski Jerzy
(2003-09-15 12:47:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Moczulak Andrzej
(2009-03-17 13:19:56)