Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Zgłoszenie o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego winien zawierać:
nazwisko i adres inwestora, nazwę organu mającego wydać decyzję, nazwę, rodzaj oraz adres obiektu objętego inwestycją oraz zakres planowanych robót, sposobu wykonywania oraz termin jej rozpoczęcia datę i podpis inwestora,
2. Do wniosku zgłoszenia o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części inwestor powinien dołączyć:
- opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części obiektu , w której zamierza dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
- zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie wraz z danymi techniczno- użytkowymi i technologicznymi,
- rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno – użytkowej adaptacji obiektu lub jego części,
- wykonaną przez rzeczoznawcę budowlanego, ekspertyzę techniczną w sprawie dopuszczalności zmiany sposobu użytkowania obiektu jeśli zachodzi potrzeba jej opracowania,
- dowody uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii,
- dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Opłaty:
Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.) opłata od pozwolenia na zmianę sposobu użytkowanie obiektu budowlanego wynosi:
- od podania / wniosku – 5 zł,
- od załącznika do podania – 0,50 zł,
- od decyzji- pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego wynosi 75% stawek opłaty skarbowej za pozwolenie na budowę.
Zwalnia się od opłaty skarbowej za pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania:
1. wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
2. budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.
Ponadto nie podlegają opłacie skarbowej:
1. Zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego i zdrowia a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa, w pok. nr 20.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektoniczno – Budowlany Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 30,
 tel.: (0 29) 71-70-751

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Makowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Informacje dodatkowe:
- właściwy organ może zażądać przedstawienia dodatkowych danych o obiekcie budowlanym lub jego wykorzystaniu, jeżeli okaże się to konieczne do należytego wyjaśnienia zgodności przyjętych rozwiązań z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przepisami w tym techniczno budowlanymi i Polskimi Normami,
- jeżeli z treści wniosku wynika, że zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wiąże się z koniecznością wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, właściwy organ wydaje postanowienie, w którym wzywa wnioskodawcę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę.

Ulgi:
Brak.

Informacje dodatkowe:
1) Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia je Starosta nie wniesie sprzeciwu.
2) Starosta może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę (wykonania określonych robót budowlanych) jeżeli planowane roboty objęte są uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

Podstawa prawna:
Art. 71 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z  2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części (Dz.U.Nr 10, poz. 47).

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawłowski Jerzy
(2003-09-15 12:43:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pawłowski Jerzy
(2012-01-30 09:13:59)