Pozwolenie na budowę i rozbiórkę obiektu budowlanego

Pozwolenie na budowę / rozbiórkę obiektu budowlanego


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o pozwolenie na budowę / rozbiórkę winien zawierać:
- imię i nazwisko (nazwa instytucji i jej siedziba), adres zamieszkania,
- nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych, numer ewidencyjny działki lub działek budowlanych określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia.
2. Do wniosku o pozwolenie na budowę / rozbiórkę należy dołączyć:
- projekt budowlany w 4 egzemplarzach, wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami Ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze późń. zm.),
- specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
- postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno – budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane

- upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.
3. W razie stwierdzenia niezgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z:
- miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska,
- wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz stwierdzenia niekompletności projektu budowlanego i braku wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, Starosta nakłada postanowieniem obowiązek uzupełnienia wskazanych nieprawidłowości, ustalając termin, a po jego bezskutecznym upływie, wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.


Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr. 225 poz. 1635 z 2006 r.)
- opłata skarbowa od pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym wynosi:
1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł,
- nie więcej niż – 539 zł,
2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14zł,
3. innego budynku – 48 zł,
4. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,
5. budowli związanych z produkcją rolniczą – 112 zł,
6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł,
7. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km – 105 zł,
8. innych budowli – 155 zł,
9. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,
- opłata skarbowa od zatwierdzenia projektu budowlanego – 47 zł,
- opłata skarbowa od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby – 90 zł,
- opłata skarbowa od pozwolenia na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego wynosi 50 % stawek określonych powyżej,
- opłata skarbowa od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.
Zwalnia się z opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:
1. wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
2. budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. Ponadto nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego i zdrowia, a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa tj. pok. nr 20, natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się do Wydziału Architektoniczno – Budowlanego, ul. Mickiewicza 30  tel. (029) 71-70-751.

Termin załatwienia sprawy:
65 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektoniczno – Budowlany Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 30,
tel.: (0 29) 71-70-751

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Makowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Informacje dodatkowe:
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Podstawa prawna:
Art. 28, art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późń. zm.).


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawłowski Jerzy
(2003-09-15 12:42:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Moczulak Andrzej
(2009-03-17 12:35:07)