☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Sobota 23.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa drogi powiatowej nr 28368 Szelków Stary– Sielc – Chrzczony

 

Rzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Roboty budowlane             X

Dostawy                               

Usługi                                     

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

 

Data otrzymania ogłoszenia__________________________

Numer identyfikacyjny_________________________________

 

 

SEKCJA I:   Zamawiający

 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

 

Nazwa

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych

 

 

 

 

 

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

 

  1. Wiesława Jaguszewska
  2. Halina Skwiot

Adres

ul. Krótka 3

 

Kod pocztowy

06-200

Miejscowość

Maków Mazowiecki

 

Województwo

Mazowieckie

Telefon

 

(029)  71 71 522,  71 73 040

Faks

 

(029)  71 71 522

Poczta elektroniczna (e-mail)

makowzdp@wp. pl

 

Adres internetowy (URL)

 

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1  x                                                                               Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych  warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1  x                                                                               Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1  x                                                                               Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

         Przebudowa drogi powiatowej nr 28368 Szelków Stary– Sielc – Chrzczony od km 5+200 do km 7+500 , odcinek długości  2,300 km

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

          Roboty  pomiarowe i  potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni średniorozpadową emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych,  usług lub miejsce dostaw

Województwo mazowieckie, powiat makowski , gmina Rzewnie .

 

 

II.1.5) Nomenklatura

 

 

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

 

Główny przedmiot

45233320-8

Dodatkowe przedmioty

   45111200-0                             

 

 

 

 

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 

NIE   x       TAK    

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE   x       TAK   

 

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem  wszystkich części i  opcji, o ile dotyczy)

        Przebudowa drogi powiatowej  nr 28368 Szelków  Stary- Sielc – Chrzczony   od km 5+200 do km 7+500 , odcinek długości 2,300 km.

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

       Okres w miesiącach   i/lub w dniach    (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 

lub:    Data rozpoczęcia  ™// i/ lub zakończenia   31.08.2006 r. (dd/mm/rrrr)

 


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) Wymagane wadium

 

  Wadium nie jest wymagane

 

 

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy  oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

W postępowaniu mogą wziąć udział  wykonawcy  nie wykluczeni na podstawie art., 24 ust. 1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz spełniający następujące warunki dodatkowe :  

- Wykonawca wykaże , że w ciągu ostatnich 5 lat (lub w okresie działalności, jeśli jest prowadzona krócej niż 5 lat)  wykonał z należyta starannością – jako główny wykonawca lub członek konsorcjum co najmniej  3 zadania o wartości minimum 150 tysięcy PLN każde i technologii  takiej jak określona dla przedmiotu niniejszego przetargu . Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie wykazu wykonanych robót i protokółów odbiorów końcowych zawierających zakres rzeczowy , wartość i ocenę jakości wykonanych robót , W wykazie nie należy uwzględniać robót wykonanych w technologii innej niż określona  dla niniejszego zamówienia.  

 

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

 

Przetarg nieograniczony           x                                          

Przetarg ograniczony                                                          

Negocjacje z ogłoszeniem        

 

 

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia  (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia  w spisie BZP

Nr poz.   z // (dd/mm/rrrr)

 

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

Liczba                      lub:               Minimum    /   Maksimum   

 

IV.2) Kryteria oceny ofert

 

     A)   x Najniższa cena   

lub

     B)    Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

 

1.        _________________________________________________________ - ____ %

2.        _________________________________________________________ - ____ %

3.        _________________________________________________________ - ____ %

4.        _________________________________________________________ - ____ %

5.        _________________________________________________________ - ____ %

6.        _________________________________________________________ - ____ %


 

IV.3) Informacje administracyjne

 

 

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do            19.04.2006 r. 

Cena (o ile dotyczy)    20 PLN

 

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się  tryb przetargu nieograniczonego,  ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

19.04.2006 r (dd/mm/rrrr)     

Godzina  1100 (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

Do   //  (dd/mm/rrrr)  lub   miesięcy i/lub    30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data   19.04.2006 r.  (dd/mm/rrrr)                                                   Godzina  1115(gg:mm)

Miejsce :

 Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim, ul. Krótka 3,  sala konferencyjna, pokój nr 2  

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE   x       TAK    

 

         V.2) Data wysłania ogłoszenia 03.04.2006   (dd/mm/rrrr)

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawłowski Jerzy
(2006-04-03 14:47:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pawłowski Jerzy
(2006-04-03 14:47:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1777807