☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 28348 MŁODZIANOWO - ŁAZY

 

Rzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Roboty budowlane             X

Dostawy                               

Usługi                                     

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

 

Data otrzymania ogłoszenia__________________________

Numer identyfikacyjny_________________________________

 

 

SEKCJA I:   Zamawiający

 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

 

Nazwa

 

Powiat Makowski  

 

 

 

 

 

 

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

 

 1. Janusz Gójski – wicestarosta

Adres

ul. Rynek 1

 

Kod pocztowy

06-200

Miejscowość

Maków Mazowiecki

 

Województwo

Mazowieckie

Telefon

 

(029)  71 73660

Faks

 

(029)  71 71 231

Poczta elektroniczna (e-mail)

starostwo@powiat-makowski.pl

 

Adres internetowy (URL)

 

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1                                                                                                Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych  warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1                                                                                                Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1                                                                                                Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

          Przebudowa drogi powiatowej  Nr 28348 MŁODZIANOWO - ŁAZY od km 4+625 do km 7+740 , dł. 3,115 km

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

          Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej polegająca robotach w zakresie przygotowania pod budowę i roboty ziemne , roboty odwadniające , fundamentowanie dróg oraz roboty w zakresie nawierzchni dróg.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych,  usług lub miejsce dostaw

Powiat makowski , gmina  Płoniawy   .

 

II.1.5) Nomenklatura

 

 

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

 

Główny przedmiot

  452332207

 

Dodatkowe przedmioty

   45111200-0

    45232452-5

    45233320-8

 

 

 

 

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 

NIE   X      TAK    

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE   X       TAK   

 

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem  wszystkich części i  opcji, o ile dotyczy)

         Przebudowa drogi powiatowej nr 28348 od km 4+625 do km 7+740 , długość 3,115 km.

__________________________________________________________________________________

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

              Okres w miesiącach    i/ lub w dniach   (licząc od daty udzielenia zamówienia)

lub:       Data rozpoczęcia // i/ lub zakończenia  15.10.2006 r.  (dd/mm/rrrr)

 


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) Wymagane wadium

20.500  PLN

 

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy  oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

W postępowaniu mogą wziąć udział  wykonawcy  nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności :

1) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot zamówienia tj. wykonali w okresie pięciu lat licząc od daty wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną dotycząca budowy dróg o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie wykazu wykonanych robót i protokółów odbiorów końcowych zawierających zakres rzeczowy , wartość i ocenę jakości wykonanych robót . W wykazie nie należy uwzględniać robót wykonanych w technologii innej niż określona dla niniejszego zamówienia.  

2) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie , które:

a) posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia z branży drogowej,

b) są członkami odpowiednich izb samorządu  zawodowego,

3) posiadają odpowiedni sprzęt  i narzędzia do realizacji zamówienia

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , potwierdzone dokumentami:

a) sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności oraz informacja „dane finansowe” za załączniku w siwz – za lata obrotowe 2003,2004,2005 , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,  

b) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości  700.000 PLN.

c) informacji z banku , w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy , potwierdzający posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości minimum 700.000 PLN.

5) złożą wszystkie dokumenty określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia warunków

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

 

Przetarg nieograniczony           X                                         

Przetarg ograniczony                                                          

Negocjacje z ogłoszeniem        

 

 

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia  (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia  w spisie BZP

Nr poz.   z // (dd/mm/rrrr)

 

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

Liczba                      lub:               Minimum    /   Maksimum   

 

 

IV.2) Kryteria oceny ofert

 

     A)   X Najniższa cena    

lub

     B)    Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

 

1.        _________________________________________________________ - ____ %

2.        _________________________________________________________ - ____ %

3.        _________________________________________________________ - ____ %

4.        _________________________________________________________ - ____

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

 

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do            25.05.2006 r.   (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy)   20 ,00 PLN

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się  tryb przetargu nieograniczonego,  ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

25/05/2006   (dd/mm/rrrr)     

Godzina  1000   (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

Do   //  (dd/mm/rrrr)     lub     miesięcy i/ lub 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data   25/05/2006  (dd/mm/rrrr)                                              Godzina  1015  (gg:mm)

Miejsce  Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Maz.  Sala konferencyjna , pokój nr 2

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE   x       TAK    

Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz  wszelkie pomocne odniesienia

 

V.2) Data wysłania ogłoszenia   03/04/2006  (dd/mm/rrrr)

 


ZAŁĄCZNIK A

 

 

1.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

 

Nazwa

Zarząd Dróg Powiatowych

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Wiesława Jaguszewska

Halina Skwiot

Adres

Ul. Krótka 3

 

Kod pocztowy

06-200

Miejscowość

Maków Mazowiecki

 

Województwo

Mazowieckie

Telefon

(029) 7173040

 

Faks

(029) 7171522

Poczta elektroniczna (e-mail)

makowzdp@wp.pl

 

Adres internetowy (URL)

 

1.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

 

Nazwa

Zarząd Dróg Powiatowych

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Wiesława Jaguszewska

Halina Skwiot

Adres

Ul. Krótka 3

 

Kod pocztowy

06-200

Miejscowość

Maków Mazowiecki

 

Województwo

Mazowieckie

Telefon

(029) 7173040

 

Faks

(029) 7171522

Poczta elektroniczna (e-mail)

makowzdp@wp.pl

 

Adres internetowy (URL)

 

1.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

Nazwa

Zarząd Dróg Powiatowych

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Wiesława Jaguszewska

Halina Skwiot

Adres

Ul. Krótka 3

 

Kod pocztowy

06-200

Miejscowość

Maków Mazowiecki

 

Województwo

Mazowieckie

Telefon

(029) 7173040

 

Faks

(029) 7171522

Poczta elektroniczna (e-mail)

makowzdp@wp.pl

 

Adres internetowy (URL)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawłowski Jerzy
(2006-04-03 14:43:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pawłowski Jerzy
(2006-04-03 14:43:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1777807