☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Poniedziałek 02.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

 

 

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 

 

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

 

W jakiej formie można wnieść petycje

- Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

- Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

 

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

 

 

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

 

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

 

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji:

 

 

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Petycja_01 Kontrola wykonywanych badań technicznych samochodów Volkswagen AG.  10.1.2015 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

Informacja_01_1

Informacja_01_2

Informacja_01_3

2  Szulc Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa Petycja_02
Oszacowanie procentowej ilości planowanych inwestycji 
budowlanych w powiecie pod kątem rodzaju i sposobu ogrzewania tych budynków.
28.08.2018
zgodnie z art. 10 ust.  1 ustawy o petycjach, nie 
później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 

Informacja_02_1

informacja_02_2

3.
Konrad Cezary Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin 
Polityka Zarządzania Konfliktem 
Interesów.
31.07.2019
zgodnie z art. 10 ust.  1 ustawy o petycjach, nie 
później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 

Informacja_03_01

4.
Fundacja Rozwoju Bezgotówkowego, ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13, 00-412 Warszawa
 
Petycja_04 Próba o dokonanie analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych. 14.10.2019
zgodnie z art. 10 ust.  1 ustawy o petycjach, nie 
później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
   
5.
Renata Sutor, ul. Rynek 8B, 34-700 Rabka-Zdrój
Petycja 05 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.  29.11.2019
zgodnie z art. 10 ust.  1 ustawy o petycjach, nie 
później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
  Odpowiedź na pismo
6. Mieszkańcy Gąsewa Poduchownego Petycja 06 Petycja w sprawie spowolnienia ruchu na drodze powiatowej  nr 2113W 20.11.2019
zgodnie z art. 10 ust.  1 ustawy o petycjach, nie 
później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 

Odpowiedź na pismo

Projekt stałej organizacji ruchu str. 1

Projekt stałej organizacji ruchu str. 2

7. Mieszkańcy gminy Różan Petycja 07
Petycja w sprawie budowy ścieżki rowerowej, przy drodze powiatowej
nr 2102W Kaszewiec-Chełsty-Jawory Stare od drogi krajowej nr 60 Łęczyca-Ostrów
Mazowiecka do miejscowości Chełsty.
20.02.2020
zgodnie z art. 10 ust.  1 ustawy o petycjach, nie 
później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
  Odpowiedź na petycję
8. Mieszkańcy gminy Różan Petycja 08
Petycja w sprawie budowy chodnika/ścieżki rowerowej, ewentualnie wydzielonego pasa pieszo/rowerowego przy drodze powiatowej nr 2128W Różan-Dzbądz-Brzóze-Rzewnie-Łaś.
02.03.2020
zgodnie z art. 10 ust.  1 ustawy o petycjach, nie 
później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
  Odpowiedź na petycje
9. Renata Sutor, ul. Rynek 8B, 34-700 Rabka Zdrój   Petycja 09
 
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmainy przepisów prawa miejscowego
01.06.2020
zgodnie z art. 10 ust.  1 ustawy o petycjach, nie 
później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
  Odpowiedź na petycję

 

 

Wytworzył:
(2015-12-01)
Udostępnił:
Moczulak Andrzej
(2015-12-01 12:33:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Rzęzawa Piotr
(2021-05-11 08:44:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1777930