☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Piątek 27.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Skarbnik Powiatu Makowskiego

 Funkcję Skarbnika Powiatu Makowskiego sprawuje – Irena Grabowska

Telefon:

Pokój 13, tel. (029) 71-73-675,


Skarbnik powiatu nadzoruje:

Wydział Finansowy.

Skarbnik, jako główny księgowy budżetu powiatu, zapewnia prawidłową gospodarkę budżetową, dąży do pozyskania środków finansowych na rzecz starostwa, odpowiada za planowanie i realizację budżetu oraz sprawuje nadzór nad gospodarką finansową.

Do zadań skarbnika powiatu należy w szczególności:

1)     uczestniczenie z głosem doradczym w pracach zarządu powiatu,

2)     uczestniczenie z głosem doradczym w pracach rady powiaty i jej organów wewnętrznych,

3)     wykonywanie funkcji głównego księgowego starostwa w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności:


   a) ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
   b) ustawę z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148),

4)     dokonywanie kontrasygnaty oświadczeń woli w sprawach majątkowych składanych w imieniu powiatu,

5)     przekazywanie do powiatowych jednostek organizacyjnych decyzji i uchwał organów powiatu związanych z przemieszczaniem środków finansowych w powiecie,

6)     bieżące kierowanie, organizacja i wytyczanie kierunków działania Wydziału Finansowego,

7)     nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości oraz prowadzenie gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi zasadami,

8)     opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości,

9)     wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu i jego zmian oraz opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza.

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawłowski Jerzy
(2003-06-11 14:15:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Moczulak Andrzej
(2009-10-01 15:56:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1775902