☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Niedziela 04.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Starosta Powiatu Makowskiego

Funkcję Starosty Powiatu Makowskiego sprawuje – Zbigniew Roman Deptuła

Telefon: (29) 7173660

Sekretariat, pokój 20, tel. (29) 7173660, Fax. (29) 7173664


Starosta nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:


 • Wydział Finansowy,
 • Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
 • Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego,
 • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. Społecznych, Obrony Cywilnej i Zapobiegania Klęskom Żywiołowym,
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Radca Prawny.


Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.


Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
 1. powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 2. zatwierdza programy ich działania,
 3. uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
 4. w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
 5. zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

Do zadań starosty należy w szczególności:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami powiatu i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. promocja i kreowanie wizerunku starostwa i powiatu,
 3. reprezentowanie powiatu na zewnątrz,
 4. organizowanie pracy zarządu powiatu i starostwa,
 5. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących starostwa,
 6. opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego
 7. wykonywanie zadań określonych w ustawach kompetencyjnych.

W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawłowski Jerzy
(2003-05-21 13:03:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Moczulak Andrzej
(2009-10-01 15:38:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1776816