☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Niedziela 04.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz Spraw Społecznych

Zadania w zakresie Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz Spraw Społecznych wykonują:

  • Halina Ryczkowska
  • Tadeusz Brakoniecki
  • Agnieszka Kapusta

Telefon:

Tel 29 7173693  pokój Nr 7a

Tel./fax  29 7173664

Stanowisko pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych nadzoruje bezpośrednio Starosta.

 

Do zakresu działania Wieloosobowego stanowiska pracy ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz Spraw Społecznych należą w szczególności sprawy:

1) w zakresie spraw obronnych:

a) opracowywanie rocznych planów zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych;

b) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, organizowanie szkoleń i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;

c) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, a także stosownych programów obronnych;

d) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu na potrzeby obronne państwa;

e) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;

f) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego na czas wojny oraz projektu zarządzania Starosty wprowadzającego ww. regulamin w życie;

g) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej;

h) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru;

i) realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę;

j) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;

k) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej;

l) planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych;

m) prowadzenie kontroli z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

 

2) w zakresie zarządzania kryzysowego:

a) kierowanie pracą Grupy Planowania Cywilnego Powiatowego Zespołu Zarządzania kryzysowego, a w szczególności:

- opracowanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego,

- realizacja zaleceń wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,

- wydawanie organom gmin zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego,

- opracowanie i uzgadnianie z gminami zagrożonymi powodzią planu operacyjnego ochrony przed powodzią, monitorowanie zagrożenia powodziowego oraz przedstawianie wniosków w sprawie ogłaszania i odwoływania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

b) realizacja zadań wiązanych z zapewnieniem obsługi i funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym:

- przygotowywanie rocznego planu pracy zespołu,

- przedstawienie propozycji przedmiotu i terminu posiedzeń zespołu,

- organizowanie i prowadzenie szkoleń,. Ćwiczeń oraz treningów z zakresu zarządzania kryzysowego na potencjalne zagrożenia,

- obsługa administracyjna posiedzeń Powiatowego zespołu Zarządzania Kryzysowego,

- koordynowanie działań ratowniczych przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

c) organizowanie oraz koordynowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a w szczególności:

- prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów i powodzi

- organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu,

- upowszechnianie i popularyzację tematyki ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń:

- uczestnictwo w organizowanych przez organizacje pozarządowe zawodach i konkursach o tematyce obrony cywilnej,

- popularyzowanie znajomości zachowań w sytuacjach kryzysowych poprzez wydawnictwo i kolportaż materiałów informacyjno-poglądowych,

- promowanie i popularyzacja poprzez lokalne stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe i redakcje prasowe wśród społeczeństwa zagadnień dotyczących obrony cywilnej i zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia;

 

3) w zakresie obrony cywilnej:

a) opracowywanie rocznych planów zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obrony cywilnej,

b) opracowywanie planów i programów szkolenia w zakresie obrony cywilnej, organizowanie szkoleń i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,

c) ustalanie zadań, kontrola ich realizacji oraz koordynacja i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez szefów obrony cywilnej miast i gmin,

d) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,

e) opracowanie i utrzymanie w ciągłej aktualności Planu Obrony Cywilnej Powiatu oraz uzgadnianie gminnych i miejskich planów obrony cywilnej,

f) organizowanie i utrzymanie w ciągłej sprawności Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania, bazy służącej OC i formacji OC,

g) przygotowanie wniosków i propozycji w zakresie tworzenia i likwidowania na terenie powiatu formacji obrony cywilnej, oraz przydziałów mobilizacyjnych do formacji cywilnej,

h) prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów obrony cywilnej,

i) współpraca z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień,

j) promowanie i popularyzacja poprzez lokalne stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe i redakcje prasowe wśród społeczeństwa zagadnień dotyczących obrony cywilnej a w szczególności zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia;

k) udział w prowadzeniu kontroli z zakresu spraw obronnych.

 

4) w zakresie spraw społecznych:

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji oraz prowadzenie bieżącego postępowania rejestrowego,

b) koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań Powiatu

c) realizacja zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych,

d) analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosowanych inicjatyw,

e) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,

f) wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa oraz organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,

5) w zakresie współpracy oraz zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami:

a) realizacja zadań związanych z zapewnieniem obsługi i funkcjonowania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

b) współpraca z policją w sprawach dotyczących utrzymania ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz z inspekcją sanitarną w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego,

c) współpraca z inspekcją nadzoru budowlanego w zakresie przestrzegania stosowania przepisów prawa budowlanego oraz inspekcją weterynaryjną w sprawach bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze powiatu,

d) inicjowanie opracowania projektów dokumentów, a także materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia przez organy samorządu powiatu i Starostę,

e) terminowa realizacja zadań ustalonych przez organy samorządu powiatu dla powiatowych służb, inspekcji i straży oraz opracowywanie informacji o stanie wykonania tych zadań;

 

6) w zakresie spraw obywatelskich:

a) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o rzeczach znalezionych,

b) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o cudzoziemcach należących do kompetencji Starosty;

c) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o repatriacji należących do kompetencji Starosty

d) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w tym:

- przygotowywanie projektów stosownych porozumień z właściwą okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

- ogłaszanie otwartego konkursu ofert w celu wyłonienia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, którym zostanie powierzone prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,

- sporządzanie projektów zarządzeń w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, określania harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

- sporządzanie projektów umów z adwokatami lub radcami prawnymi udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej,

- przyjmowanie od adwokatów lub radców prawnych i przechowywanie kart nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeń , o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,

- przekazywanie do Ministra Sprawiedliwości oraz Wojewody Mazowieckiego zbiorczej informacji o wykonywaniu zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

e) wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat na podstawie umów i porozumień, między innymi wykonywanie czynności na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

 

Szczegółowa struktura

 

a) Stanowisko pracy ds. obronnych,

b) Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

c) Stanowisko pracy ds. społecznych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawłowski Jerzy
(2003-06-30 15:37:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Rzęzawa Piotr
(2021-09-21 12:04:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1776816