☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Niedziela 04.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego

Funkcję Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego sprawuje : Joanna Rzepka

Telefon:

Tel. (029) 71 73  672, pokój 12


Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska nadzoruje bezpośrednio Starosta.
 

Do zakresu działania Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego należy ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, ochrona przyrody, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, geologia, zamówienia publiczne, realizacja przedsięwzięć promocyjnych powiatu i wspieranie rozwoju gospodarczego, a w szczególności:

1) w zakresie gospodarki wodnej:

a) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,

b) zatwierdzanie statutu spółki wodnej,

c) orzekanie o nieważności uchwał organów spółki w przypadku ich sprzeczności z prawem lub statutem,

d) wydawanie decyzji o rozwiązaniu spółki wodnej w przypadkach określonych w ustawie prawo wodne,

e) wyznaczenie likwidatora spółki wodnej w przypadku wydania decyzji o jej rozwiązaniu,

f) wykonywanie innych zadań z zakresu ustawy prawo wodne, ustanawianie stref ochrony bezpośredniej ujęć wody,

 

2) w zakresie rybactwa śródlądowego:

a) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

b) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

c) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,

d) wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,  

e) prowadzenie rejestru wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

f) prowadzenie rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

g) ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych Powiatu Makowskiego oraz wyznaczenie strzeżonego portu, przystani lub parkingu do ich przechowywania,

h) wykonywanie innych zadań z ustawy o rybactwie śródlądowym.

 

3) w zakresie prawa łowiectwa:

a) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do wydzierżawiania polnych obwodów łowieckich,

b) naliczanie czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich oraz jego rozdział pomiędzy gminy i nadleśnictwa,

c) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszkańców,,

d) wydawanie decyzji na przetrzymywanie zwierząt łownej,

e) przygotowywanie w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim decyzji o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,

f) współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, wójtami i nadleśniczymi  Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właścicielami, posiadaczami i zarządcami gruntów w sprawach związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych oraz z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny,

g) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy prawo łowieckie.

 

4) w zakresie leśnictwa i ochrony przyrody:

a) prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

b) powierzenie w drodze porozumienia spraw z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi Nadleśnictwu Pułtusk,  Nadleśnictwu  Pułtusk, Nadleśnictwu Parciaki, Nadleśnictwu Ostrołęka oraz nadzór i realizacja zadań wynikających z zawartych porozumień,

c) zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu, rozpatrywanie zastrzeżeń do wyłożonych projektów planów i nadzorowanie wykonanych planów urządzenia lasu,

d) zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu,

e) określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10ha  niestanowiących własności Skarbu Państwa,

f) wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu,

g) wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny,

h) prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów przewidzianych w planach zagospodarowania przestrzennego gmin do zalesienia oraz odnowienia drzewostanu po skutkach klęsk żywiołowych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

i) przygotowywanie decyzji na wniosek nadleśnictwa o zwalczaniu organizmów szkodliwych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

j) wnioskowanie o uznanie lasu za ochronny,

k) dokonywanie oceny udatności upraw leśnych,

l) przygotowywanie propozycji o przyznanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych, współpraca z Nadleśnictwami w zakresie zalesiania gruntów w ramach funduszu leśnego,

m) wydawanie decyzji o prowadzeniu uprawy leśnej oraz naliczanie ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie uprawy leśnej,

n) przygotowywanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzeniu upraw leśnych,

o) orzekanie o wstrzymaniu i utracie ekwiwalentu z przyczyn określonych w ustawie o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,

p) sprawowanie kontroli upraw leśnych, określonych decyzją o prowadzeniu upraw w zakresie ich zgodności z planem zalesień i uproszczonym planem urządzenia lasu,

q) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy oraz naliczanie ewentualnych opłat za ich usunięcie,

r) przygotowywanie informacji o realizacji zadań w zakresie zagospodarowania lasów niepaństwowych,

s) wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,

t) prowadzenie rejestru posiadaczy zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, których przewożenie przez granicę państwa podlega ograniczeniu na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,

u) prowadzenie rejestru roślin i zwierząt lub ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych,

v) współpraca z przedstawicielami Izby Rolniczej, Ośrodka Doradztwa Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie spraw związanych z rolnictwem,

w) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych,

x) popularyzacja ochrony przyrody w społeczeństwie,

y) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

 

5) w zakresie ochrony środowiska:

a) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii:

- na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

- na emitowanie hałasu do środowiska,

- na emitowanie pól elektromagnetycznych,

b) stwierdzanie w drodze decyzji wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia wydanych pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji i energii,

c) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja zanieczyszczeń nie wymaga pozwolenia,

d) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

e) prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości powietrza, wody, gleby i ziemi,

f) nakładanie obowiązku rekultywacji na obszarze, na którym istnieje przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi,

g) nakładanie w drodze decyzji obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

h) przygotowywanie wniosków do Rady Powiatu o utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany,

i) zobowiązanie podmiotów prowadzących instalacje do sporządzania przeglądów ekologicznych w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko,

j) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie wydawanych decyzji,

k) występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań w stosunku do podmiotów, u których stwierdzono naruszenie przepisów o ochronie środowiska lub gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło wystąpić,

l) przedkładanie Zarządowi Powiatu do zaopiniowania Programów Ochrony Środowiska,

m) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.

 

6) w zakresie gospodarowania odpadami:

a) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów z instalacji,

b) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów,

c) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów,

d) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,

e) prowadzenie rejestru w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów dla posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności,

f) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o odpadach.

 

7) w zakresie prawa geologii i górnictwa:

a) prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza, wody, gleby i ziemi,

b) nakładanie obowiązku rekultywacji na obszarze, na którym istnieje przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi,

c) nadawanie uprawnień społecznym opiekunom przyrody,

d) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywalnym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m³ oraz stwierdzanie wygaśnięcia koncesji,

e) zatwierdzenie dokumentacji hydrologicznych i górniczo – inżynierskich,

f) przygotowywanie decyzji nakazujących wykonanie dodatkowych prac geologicznych w szczególności badań, pomiarów oraz pobieranie dodatkowych próbek,

g) przyjmowanie dokumentacji geologicznej oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prac geologicznych,

h) prowadzenie ewidencji zgromadzonych dokumentów geologicznych,

i) uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony środowiska,

j) opiniowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego,

k) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze.

 

8) w zakresie promocji i rozwoju gospodarczego:

a) tworzenie pozytywnego wizerunku powiatu i jego organów wśród społeczności samego powiatu oraz wśród gmin wchodzących w jego skład, a także informowanie i zachęcanie do zainteresowania powiatem ludzi i instytucji leżących poza jego granicami,

b) organizowanie udziału przedstawicieli władz powiatu w różnego rodzaju seminariach, targach, wystawach, imprezach promocyjnych,

c)  współpraca z gminami, samorządem wojewódzkim i administracją rządową oraz organizacjami pozarządowymi,

d) podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania inwestorów,

e) prowadzenie bazy danych statystycznych o powiecie,

f) prowadzenie bazy danych o warunkach i możliwościach inwestycyjnych powiatu,

g) organizacja kontaktów zagranicznych,

h) prowadzenie i organizowanie działalności informacyjnej,

i) organizowanie i prowadzenie promocji powiatu poprzez opracowanie kalendarza imprez kulturalnych,

j) prowadzenie stałego monitoringu środków masowego przekazu,

k) koordynacja zadań wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Makowskiego,

l) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych w ramach zawieranych porozumień,

m) aktualizacja strony internetowej powiatu,

n) udostępnianie informacji publicznej oraz współdziałanie w tworzeniu Biuletynu Informacji Publicznej,

o) współuczestniczenie w opracowaniu i realizacji inwestycji oraz zamierzeń rozwojowych powiatu.

 

9) w zakresie zadań Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych;

a) przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

- ocena wniosków o wszczęcie postępowania w zakresie zgodności z wymogami ustawy Pzp,

- przygotowywanie SIWZ wraz z załącznikami na podstawie opisu przedmiotu zamówienia przygotowanego przez dyrektorów lub pracowników wydziałów,

- przygotowywanie projektów umów dotyczących zamówień publicznych i uzyskiwanie akceptacji radcy prawnego na każdą z nich,

- wyprowadzenie i przesyłanie on-line ogłoszeń o zamówieniu i udzieleniu zamówienia do BZP oraz Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,

- przygotowywanie aktualnych informacji dotyczących toczących się postępowań przetargowych na stronę www.bip.powiat-makowski.pl tj. ogłoszeń o zamówieniu, SIWZ, odpowiedzi na zapytania wykonawców, informacji o rozstrzygnięciu postępowań i innych,

- przygotowywanie przy współudziale dyrektorów lub pracowników merytorycznych odpowiedzi na zapytania do SIWZ,

- udział w pracach komisji przetargowej,

- sporządzenie wymaganej przepisami dokumentacji przetargowej po otwarciu ofert, w tym prowadzenie korespondencji z wykonawcami,

- prowadzenie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym wykonawcą,

- weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzanej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

- sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dany rok finansowy,

- sporządzanie corocznych sprawozdań  wymaganych przepisami ustawy Pzp, kierowanych do Prezesa UZP,

- sporządzanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty dotyczących zamówień publicznych,

- wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,

b) przygotowywanie i prowadzenie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w tym:

- weryfikacja wniosków o wszczęcie postępowania,

- przygotowywanie Zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania,

- przygotowywanie odpowiedzi na zapytania wykonawców,

- weryfikacja ofert pod względem poprawności i zgodności z wymaganiami zamawiającego,

- sporządzanie zestawienia porównania i oceny ofert wraz z uzasadnieniem wyboru wykonawcy zamówienia,

- prowadzenie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym wykonawcą,

- prowadzenie rejestru zamówień o wartości poniżej 30 000 euro,,

- prowadzenie komputerowej ewidencji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

- współpraca z pracownikami i dyrektorami wydziałów w ramach prowadzonych postępowań,

- udzielanie wyjaśnień wydziałom i jednostkom organizacyjnym przy opracowywaniu materiałów źródłowych stanowiących podstawę do udzielenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane,

- bieżące monitorowanie przepisów, dostępnej literatury specjalistycznej, mediów oraz Internetu w zakresie związanym z pełnionymi obowiązkami,

- wprowadzenie na platformę PUESC informacji dotyczących dostawy oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Powiatu,

c) kompletowanie i weryfikacja materiałów źródłowych, stanowiących podstawę do przygotowania inwestycji starostwa powiatowego,

d) organizowanie działań mających na celu korzystanie przez powiat ze środków zewnętrznych oraz przygotowywanie na potrzeby starostwa powiatowego projektów przy udziale wydziałów starostwa merytorycznie związanych z tym zadaniem,

e) udzielanie wyjaśnień wydziałom i jednostkom organizacyjnym przy opracowywaniu materiałów źródłowych stanowiących podstawę do określenia zakresu inwestycji,

f) prowadzenie dokumentacji i rozliczeń zadań realizowanych ze środków zewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Szczegółowa struktura Wydziału

 

a) Dyrektor,

b) Z-ca Dyrektora,

c) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. leśnictwa, rolnictwa, geologii i ochrony środowiska,

d) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rozwoju gospodarczego i promocji powiatu,

e) Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych: „SZZP”

- wieloosobowe stanowisko pacy ds. zamówień publicznych, budowlanych i pozyskiwania środków zewnętrznych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawłowski Jerzy
(2003-06-30 09:14:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Rzęzawa Piotr
(2021-09-21 11:48:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1776816