☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Niedziela 04.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

 

Funkcję Dyrektora Wydziału Komunikacji sprawuje - Paweł Pyra

 

Telefon:
Tel. 7173686, pokój nr. 7

 


Wydział Komunikacji- nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.
 

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji należy rejestracja i ewidencja pojazdów; wydawanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami; zarządzanie ruchem na drogach i wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem; nadzór nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami szkolenia kierowców i innych podmiotami prowadzącymi szkolenie kierowców; wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, a w szczególności:

1) w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów:

a) rejestracja i ewidencja pojazdów,

b) czasowa rejestracja pojazdów,

c) wydawanie: pozwoleń czasowych; spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów; zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych; nalepek kontrolnych,

d) zamawianie i prowadzenie ewidencji druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,

e) wpisywanie w dowodach rejestracyjnych, pozwoleniach czasowych i kartach pojazdu adnotacji określonych przepisami prawa o ruchu drogowym (np. GAZ, HAK, zastawy),

f) dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o zmianach parametrów technicznych, zmianach właścicieli lub zmianach numerów rejestracyjnych oraz adnotacji urzędowych,

g) wyrejestrowanie pojazdów w przypadku:

- przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu,

- kradzieży pojazdu,

- wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę,

- zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą,

- udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zamiany w zakresie prawa własności,

- przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu,

- wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5.

h) przyjmowanie wniosków o czasowe wycofanie z ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Prowadzenie depozytu dowodów rejestracyjnych, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów czasowo wycofanych z ruchu,

i) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, tablic (tablicy) rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych,

j) przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,

k) wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu rejestracyjnego/ karty pojazdu,

l) sporządzanie:

- comiesięcznych informacji podatkowych dla urzędu skarbowego i urzędów gmin,

- comiesięcznych informacji o pobranych opłatach ewidencyjnych,

- raportów dziennych wykonanych czynności,

- wykazów dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów,

- okresowych informacji do GUS, WKU oraz wykazów pojazdów z krajów UE,

- innych raportów, analiz i informacji na potrzeby uprawnionych podmiotów, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.

m) obsługa zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych,

n) sporządzenie wykazu tablic rejestracyjnych przekazywanych do złomowania,

o) wydawanie decyzji :

-  rejestracji pojazdu,

- o czasowej rejestracji pojazdów,

- odmawiających rejestracji pojazdów,

- o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,

- dotyczących nabijania numerów identyfikacyjnych oraz wykonania tabliczek znamionowych zastępczych.

p) prowadzenie spraw z zakresu usuwania pojazdów w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym. W szczególności:

- prowadzenie parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z dróg w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierzenie ich wykonywania zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,

- przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 

2) w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:

a) wydawanie oraz odmowa wydania: prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem,

b) wymiana pozwolenia wojskowego

c) prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców oraz akt ewidencyjnych osób bez uprawnień zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

d) przyjmowanie od osób ubiegających się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia wymaganych przepisami dokumentów oraz ich weryfikacja,

e) generowanie, udostępnianie, aktualizacja i archiwizacja w systemie teleinformatycznym Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK),

f) dokonywanie w prawie jazdy wpisu, potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej albo szkolenia okresowego (kod „95”),

g) wymiana praw jazdy,

h) wymiana prawa jazdy wydanego za granicą,

i) przyjmowanie zawiadomień o zagubieniu, kradzieży prawa jazdy oraz wydanie wtórników prawa jazdy,

j) żądanie i przesyłanie akt ewidencyjnych kierowców,

k) wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie do kierowania tramwajem na:

- kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji,

- badanie lekarskie, jeżeli: kierowała pojazdem osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia osoby posiadającej uprawnienia,

- badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli: kierowała pojazdem osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego; kierowała pojazdem, który uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń,

l) wydawanie decyzji administracyjnych o:

- zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem oraz o jego zwrocie po ustaniu przyczyny zatrzymania,

- cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami oraz o ich przywróceniu po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,

- kierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

m) przeprowadzanie egzaminów ze znajomości zasad prowadzenia transportu drogowego taksówką,

n) prowadzenie ewidencji zatrzymanych praw jazdy oraz wykonywanie wyroków sądowych w stosunku do osób wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów,

o) wydawanie w drodze decyzji administracyjnej zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (przedłużanie ważności, rozszerzanie zakresu przedmiotowych zezwoleń),

p) przyjmowanie od kierowników ośrodków szkolenia kierowców oraz kierowników innych podmiotów prowadzących szkolenie danych i informacji dotyczących: terminu, czasu i miejsca prowadzenia zajęć wraz z listą uczestników kursu; planowanego terminu przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego,

q) sporządzanie analiz, przetwarzanie oraz podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolnych w danym OSK (lub innym podmiocie prowadzącym szkolenie) z uwzględnieniem liczby skarg złożonych na dany podmiot,

r) sporządzanie sprawozdań z realizacji przez Starostę Makowskiego, zadań określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

 

3) w zakresie zarządzania ruchem na drogach i wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem:

a) rozpatrywanie projektów organizacji ruchu,

b) zatwierdzanie organizacji ruchu,

c) przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji,

d) nadzór nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzoną organizacją ruchu,

e) nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności,

f) nadzór nad zarządzaniem ruchem,

g) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego kat I, II i III,

h) przekazywanie do CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

 

4) w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami szkolenia kierowców i innymi podmiotami prowadzącymi szkolenie kierowców:

a) stacje kontroli pojazdów:

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

- wydawanie i cofanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

- nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,

- wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów,

- przekazywanie do CEIDG informacji o wpisie podmiotu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru,

b) ośrodki szkolenia kierowców oraz inne podmioty prowadzące szkolenie kierowców:

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

- prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie kierowców,

- wydawanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (oraz cofanie wydanych poświadczeń),

- prowadzenie nadzoru i kontroli nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz innymi podmiotami prowadzącymi szkolenie kierowców,

- kontrola ośrodka szkolenia kierowców wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze Powiatu Makowskiego,

- wydawanie i cofanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

- wydawanie decyzji administracyjnych o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, skreślanie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK,

- przyjmowanie w terminach określonych ustawą dokumentów zawierających informację o przeprowadzonych kursach oraz o rezygnacji z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców,

- prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców oraz skreślanie ich z ewidencji,

- wydawanie instruktorom legitymacji instruktora,

- kierowanie instruktora na egzamin w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiedzy i umiejętności instruktora,

- wydawanie wykładowcom, zaświadczeń potwierdzających wpis wykładowcy do ewidencji wykładowców,

- przyjmowanie w terminach określonych ustawą, danych dotyczących numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia lub innego podmiotu, w którym instruktor lub wykładowca prowadzi szkolenie oraz zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego,

- przekazywanie do CEIDG informacji o wpisie podmiotu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru.

 

5) w zakresie wydawania licencji, zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy:

a) ewidencja i wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób,

b) wydawanie licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

c) przekazywanie do CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z licencji na transport drogowy rzeczy i osób oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

d) ewidencja i wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy,

e) ewidencja i wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób,

f) ewidencja i wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób,

g) przekazywanie do CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych / regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,

h) wydawanie wypisów i wtórników w/w dokumentów,

i) wydawanie decyzji cofających, zmieniających i przenoszących uprawnienia wynikające z w/w dokumentów,

j) wydawanie decyzji o nałożeniu kar finansowych na przedsiębiorców wykonujących przewozy osób lub rzeczy,

k) nadzór i kontrola przedsiębiorców posiadających licencje na krajowy transport drogowy osób i rzeczy,

l) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie drogowym osób,

m) prowadzenie rejestru przedsiębiorców posiadających licencje na krajowy transport drogowy rzeczy,

n) prowadzenie rejestru przedsiębiorców posiadających licencje na krajowy transport drogowy osób,

o) prowadzenie rejestru przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

p) prowadzenie rejestru przedsiębiorców zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,

q) prowadzenie rejestru przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.

r) ewidencja i wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,

s) ewidencja i wydawanie uprawnień przewozowych o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,

t) planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

 

6) pozostałe czynności:

a) przygotowanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych,

b) współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie produkcji i dostarczania do urzędu druków dokumentów komunikacyjnych oraz spersonifikowanych dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów,

c) udostępnianie danych i informacji właściwym organom.

 

Szczegółowa struktura Wydziału

 

a) Dyrektor,

b) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestracji i ewidencji pojazdów,

c) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami,

d) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. komunikacji.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawłowski Jerzy
(2003-05-28 08:30:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Rzęzawa Piotr
(2021-09-21 11:28:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1776816