☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Niedziela 04.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania Wydziału Finansowo-Księgowego

Funkcję Dyrektora Wydziału Finansowego sprawuje Skarbnik Powiatu – Irena Grabowska

 
Telefon:
Tel. (029) 71-73-675, pokój 13
 
Funkcję Zastępcy Dyrektora Wydziału Finansowego sprawuje – Milena Rulka
 
Telefon:
Tel. (029) 71-73-666, pokój 10

 

Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy przygotowywanie projektu budżetu powiatu, sporządzanie sprawozdań oraz informacji z jego realizacji, zapewnienie obsługi finansowo- księgowej starostwa, organizowanie i nadzorowanie prawidłowości prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu, a w szczególności:

1) przygotowywanie przy współpracy wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu, projektu budżetu powiatu oraz analizowanie jego wykonania,

2) sprawowanie bieżącego nadzoru nad prawidłową realizacją dochodów i wydatków budżetowych,

3) dokonywanie okresowych ocen realizacji dochodów i wydatków budżetowych,

4) opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie,

5) prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu powiatu,

6) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej i rachunkowości Starostwa w tym obsługa środków pochodzących z funduszu UE oraz innych środków bezzwrotnych,

7) sporządzanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu,

8) kontrolowanie realizacji zadań finansowanych z budżetu,

9) inicjowanie i podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz poprawy efektywności wykorzystania środków budżetowych oraz pozyskiwania dodatkowych wpływów do budżetu, 10) realizowanie wydatków budżetowych,

11) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,

12)obsługa finansowo – księgowa dochodów Skarbu Państwa oraz funduszy pozabudżetowych,

13) obsługa finansowa Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

14) współdziałanie z bankami, organami skarbowymi i podatkowymi oraz z innymi urzędami,

15)opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

16) przygotowywanie projektu zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,

17) prowadzenie kontroli finansowej,

18) obsługa finansowa jednostek budżetowych powiatu oraz nadzorowanie w zakresie przestrzegania prawidłowości dysponowania środkami publicznymi,

19) windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa,

20) naliczanie wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz Funduszu Pracy,

21) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych umów zlecenia i umów o dzieło

oraz prowadzenie dokumentacji płacowej w tym zakresie,

22) prowadzenie rozliczeń z ZUS i US w zakresie ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,

23) prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej funkcjonującej przy Starostwie.

 

 

Szczegółowa struktura Wydziału

 

a) Skarbnik Powiatu – Dyrektor,

b) Z-ca Dyrektora,

c) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości i sprawozdawczości,

d) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. planowania, wykonania i analiz budżetu,

e) Stanowisko pracy ds. płac, obsługi jednostek budżetowych, współdziałania z bankiem, urzędami podatkowymi i skarbowymi oraz innymi urzędami.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawłowski Jerzy
(2003-06-30 10:45:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Rzęzawa Piotr
(2021-09-21 11:21:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1776816