☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przyjęcie zgłoszenia robót i budów nie wymagających pozwolenia na budowę

Przyjęcie zgłoszenia robót i budów nie wymagających pozwolenia na budowę


Wymagane dokumenty:
1) Zgłoszenie winno zawierać:
- imię i nazwisko (nazwa przedsiębiorstwa i jego siedziba), adres zamieszkania,
- określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia.
Do zgłoszenia należy dołączyć dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, Starosta nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

Opłaty:
- od zgłoszenia zmiany sposobu użytkowanie obiektu budowlanego nie pobiera się opłat

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa – pok. nr 20.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektoniczno – Budowlany Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 30

tel.: (0 29) 71-70-751.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji (sprzeciwu) przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Makowskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Informacje dodatkowe:
Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta nie wniesie sprzeciwu.

Podstawa prawna:
Art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późń. zm.)

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawłowski Jerzy
(2003-09-15 12:44:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Moczulak Andrzej
(2009-03-17 12:38:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1777807